Standard Erasmus Charter

(English version)

 

Erasmus University Charter

 

Erasmus University Charter (EUC) je listina, kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus. Stanovuje základní principy a minimální požadavky, které musí vysokoškolská instituce splňovat při realizaci aktivit programu Erasmus, ale sama o sobě nezajišťuje žádné financování. Evropská komise vystavuje 3 tipy EUC:

V rámci EUC škola formuluje Erasmus Policy Statement.  V rámci něj je stanoven celkový plán spolupráce instituce v programu Erasmus odpovídající strategii vymezené v prohlášení o poslání této instituce. Uvádí se zde také opatření a aktivity, které instituce zamýšlí zavést za účelem splnění požadavků EUC.

   

Erasmus Policy Statement VŠOH

Strategie naší Vysoké hotelové a obchodní školy je  ve studijním programu v oborech Management hotelnictví a Management cestovního ruchu připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Strategie studia je v souladu s koncepčními materiály EU, České republiky a Jihomoravského kraje v oblasti rozvoje turismu a lidských zdrojů. Studium reaguje na tzv. Boloňskou deklaraci tedy na akční plán rozvoje vysokého školství v Evropě do roku 2010. V souladu s tímto plánem je studium oboru management hotelnictví a management cestovního ruchu koncipováno jako bakalářské tříleté studium, které vytváří ucelenou možnost uplatnění v praxi nebo pokračováním v plánovaném magisterském studiu. Studium probíhá za použití systémů kreditů jako vhodného prostředku podpory všestranné studentské mobility - za tzv. Evropského kreditního systému. Prostřednictvím intenzivní spolupráce se zahraničními vysokými školami podobného zaměření a zapojením školy do společných aktivit v rámci výuky chceme dosáhnout internacionalizace naší instituce a to právě i za pomocí Erasmus grantů. Intenzivní spolupráce bude probíhat především výměnou studentů, výměnou pedagogů a společnými výzkumnými činnostmi. Výzkumná činnost bude zahrnovat například výzkumy zaměřené na interkulturní odlišnosti působící v odvětví cestovního ruchu, legislativní odlišnosti zemí zapojených do průmyslu cestovního ruchu anebo komparační analýzy nabídky cestovního ruchu.

Cílem střednědobého charakteru je navázání spolupráce se zeměmi Vyšegrádské čtyřky a dlouhodobým záměrem je spolupráce s dalšími zeměmi. Studium na naši Vysoké hotelové a obchodní škole je umožněno všem studentům, kteří splňují podmínky přijetí bez rozdílu národnosti, rasy, pohlaví. Naše škola si uvědomuje důležitost podpory studia handicapovaných studentů, kteří se mohou svými projekty zapojit do interkulturní spolupráce.

Projekt Erasmus  a s ním spojené aktivity bude publikován na internetových stránkách  školy i na vnitřním intranetovém portále školy. Odborná i laická veřejnost bude o projektu Erasmus informována prostřednictvím konferencí, seminářů, workshopů a v neposlední řadě také na dnech otevřených dveří, které se pravidelně na naši instituci konají. Studenti a učitelé Vysoké hotelové a obchodní školy budou předávat výsledky programu mezi ostatní studenty na besedách, přednáškách a pravidelných nástěnkách. Vypracují články do denního tisku a do odborného tisku. Zúčastní se podle možností besed v médiích, zejména v regionálním rozhlase. Management  školy spolu s lektory zajistí, aby se nové poznatky staly součástí osnov jednotlivých předmětů. Dále připraví odborné semináře a odbornou konferenci ve spolupráci s Obchodní a hospodářskou komorou Brno, sekce vzdělávání, Národní federací hotelů a restaurací a Českou barmanskou asociací. Škola bude podporovat i prezentaci výsledků výzkumné činnosti svých pedagogů - hlavně jejich aktivní účast na vědeckých konferencích, seminářích i sympoziích, jako i publikováním odborných a vědeckých děl. Bude též zabezpečovat publikace vlastních učebních textů pro denní  studium i distančních studijních opor pro studium kombinované a opor pro studium v rámci celoživotního vzdělávání, kde všude se výsledky projektu Erasmus zpracují a zviditelní.

Pro vybrané účastníky stáže bude probíhat intenzivní jazyková příprava, která bude pružně reagovat na technické a pracovní aspekty jazykových znalostí, především bude věnována pozornost na rozšiřování odborné slovní zásobě, kvalitě a kultivaci vyjadřování v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu.během odborné stáže se budou i rozvíjet znalosti dalších  Uplatní se i metoda simulovaných situacích z hotelového a restauračního provozu a situací v cestovním ruchu.V rámci přípravy na výměnnou stáž bude i  tzv. interkulturní příprava, jejíž součástí bude rozvoj již získaných vědomostí týkající se politiky, územního rozdělení, zákonodárných orgánů, historie, kulturních tradic, zeměpisu a dalších reálií.

Akademičtí pracovníci se dále aktivně zapojí do spolupráce s vysokými školami v rámci projektu Erasmus a na tyto aktivity naváží také ve svých praktických výstupech na konferencích, v rámci akademické výuky i činnostmi spojenými s publikační činností. Pohyb akademické mobility chceme dále prohlubovat i v kontextu se zeměmi Evropské unie.

Mobilita akademických pracovníků je zajištěna a bude dále rozvíjena spoluprací s institucemi veřejného a soukromého sektoru. V rámci naší školy se zaměříme především na obory hotelového managementu, cestovního ruchu a gastronomie. Akademičtí pracovníci se dále aktivně zapojí do spolupráce s vysokými školami v rámci projektu Erasmus a na tyto aktivity naváží také ve svých praktických výstupech na konferencích, v rámci akademické výuky i činnostmi spojenými s publikační činností. Pohyb akademické mobility chceme dále prohlubovat i v kontextu se zeměmi Evropské unie.
 

Erasmus Policy Statement VŠOH uvedený v žádosti o EUC (rok 2010)


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník