Podnikavá škola

Co je podnikavá škola a podnikavost?

 

Motivační a podpůrný nástroj pro rozvoj výchovy k podnikavosti…….

Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

Podnikavost je soubor znalostí, dovedností a postojů, který žáka motivuje hledat příležitosti a vytvářet hodnoty nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jednoduše řečeno, pokud znám své kvality, jsem zdravě sebevědomý a mám oči otevřené, pak se dokážu zodpovědně rozhodovat, vidět příležitosti, jak uplatnit svůj potenciál a být užitečný. Tato zdánlivě jednoduchá věc ale vyžaduje trénink a dostatek zkušeností, na kterých je možné v životě stavět.

Ve vzdělávání, jehož součástí je výchova k podnikavosti, jsou nastavené vzdělávací procesy tak, aby žákovi umožnily objevit svůj potenciál a dál jej rozvíjet. Což probíhá napříč všemi předměty, prostřednictvím různých forem výuky a aktivit, které tento rozvoj umožňují. Výchova k podnikavosti v sobě tedy přirozeně zahrnuje dílčí téma práce s potenciálem žáků a rozvoj měkkých dovedností. Výchova k podnikavosti nabízí příležitosti např. pro hodnocení podporující učení, práci s dynamikou třídních kolektivů a klimatem školy, podporuje kreativitu, iniciativu i participaci (aktivní zapojení do rozhodování). Díky tomu se podílí na umocnění wellbeingu ve škole. Pomáhá naplňovat oblasti kritérií hodnocení České školní inspekce, první strategický cíl Strategie 2030+ a v neposlední řadě nabádá zůstat věrný apelu Jana Ámose Komenského „škola hrou”.

Absolvent podnikavé školy zná svůj potenciál, na jehož základě se dokáže zodpovědně rozhodovat s ohledem na své potřeby i potřeby svého okolí. Jeho cílem je vytvářet hodnoty, žít udržitelně, mít vyvinuté sociální cítění, dokázat flexibilně reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce.

 

 

Dílčí kompetence k podnikavosti

 

Kompetencemi k podnikavosti se podle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp) rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení, řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními na plánování a řízení projektů, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Dílčí kompetence k podnikavosti jsou využitelné pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnují například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, udržitelnost, vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. 15 dílčích kompetencí k podnikavosti definuje EntreComp:
(The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, 2016.)

 

 

 

Čtyři pilíře podnikavé školy

 

  • PODNIKAVÉ VEDENÍ ŠKOLY
  • PODNIKAVÁ SBOROVNA
  • PODNIKAVÁ VÝUKA
  • ŠKOLA PROPOJENÁ SE SVĚTEM

 

 

Jsme také zapojeni do procesu certifikace Podnikavá škola

Garant–LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Podnikavá mysl

 

 

Koordinátoři podnikavosti:

 

Ing. Hana Pospíšková                 pospiskova@hotskolabrno.cz
Mgr. Barbora Dlapková dlapkova@hotskolabrno.cz
Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz