Podnikavá škola

PODNIKAVÁ ŠKOLA – ocenění pro školu

Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

V rámci konference: „Jak žije podnikavá škola?“, kterou pořádala LIPKA – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, jsme převzali ocenění PODNIKAVÁ ŠKOLA.
 
Certifikace byla součástí projektu Implementace DZ JMK v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Garantem certifikace v JMK je LIPKA a garantem certifikace napříč kraji v ČR je Asociace podnikavé Česko.
 
 
Ohlédnutí za podnikavou konferencí zde: 

Co je podnikavá škola a podnikavost?

 

Motivační a podpůrný nástroj pro rozvoj výchovy k podnikavosti…….

Podnikavá škola vytváří podmínky a nabízí příležitosti pro rozvoj kompetencí k podnikavosti žáků i učitelů.

Podnikavost je soubor znalostí, dovedností a postojů, který žáka motivuje hledat příležitosti a vytvářet hodnoty nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Jednoduše řečeno, pokud znám své kvality, jsem zdravě sebevědomý a mám oči otevřené, pak se dokážu zodpovědně rozhodovat, vidět příležitosti, jak uplatnit svůj potenciál a být užitečný. Tato zdánlivě jednoduchá věc ale vyžaduje trénink a dostatek zkušeností, na kterých je možné v životě stavět.

Ve vzdělávání, jehož součástí je výchova k podnikavosti, jsou nastavené vzdělávací procesy tak, aby žákovi umožnily objevit svůj potenciál a dál jej rozvíjet. Což probíhá napříč všemi předměty, prostřednictvím různých forem výuky a aktivit, které tento rozvoj umožňují. Výchova k podnikavosti v sobě tedy přirozeně zahrnuje dílčí téma práce s potenciálem žáků a rozvoj měkkých dovedností. Výchova k podnikavosti nabízí příležitosti např. pro hodnocení podporující učení, práci s dynamikou třídních kolektivů a klimatem školy, podporuje kreativitu, iniciativu i participaci (aktivní zapojení do rozhodování). Díky tomu se podílí na umocnění wellbeingu ve škole. Pomáhá naplňovat oblasti kritérií hodnocení České školní inspekce, první strategický cíl Strategie 2030+ a v neposlední řadě nabádá zůstat věrný apelu Jana Ámose Komenského „škola hrou”.

Absolvent podnikavé školy zná svůj potenciál, na jehož základě se dokáže zodpovědně rozhodovat s ohledem na své potřeby i potřeby svého okolí. Jeho cílem je vytvářet hodnoty, žít udržitelně, mít vyvinuté sociální cítění, dokázat flexibilně reagovat na změny ve společnosti a na trhu práce.

 

 

Dílčí kompetence k podnikavosti

 

Kompetencemi k podnikavosti se podle Evropského rámce klíčové kompetence k podnikavosti (EntreComp) rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Její podstatou je tvořivost, kritické myšlení, řešení problémů, iniciativa, vytrvalost a schopnost spolupracovat s ostatními na plánování a řízení projektů, které mají kulturní, společenskou nebo komerční hodnotu. Dílčí kompetence k podnikavosti jsou využitelné pro život v rychle se měnících podmínkách v občanské, profesní i osobní sféře. Zahrnují například pěstování sebedůvěry, získávání povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posilování vůle i odvahy zdravě riskovat, rozvíjení etických zásad, udržitelnost, vědomí odpovědnosti a sociálního soucitu. 15 dílčích kompetencí k podnikavosti definuje EntreComp:
(The Entrepreneurship Competence Framework – Evropský rámec klíčové kompetence k podnikavosti, 2016.)
 

Profil podnikavého absolventa

Koncepce vzdělávání v Hotelové škole vychází z konceptu celoživotního vzdělávání. V souladu s konceptem Vzdělávání pro 21. století je cílem vzdělávání připravit žáky a žákyně na úspěšný, smysluplný a odpovědný osobní, občanský i profesní život v podmínkách měnícího se světa. Hotelová škola se v rámci podnikavosti zaměřuje na podnikavé dovednosti, vědomosti a postoje.

 
 

Výstupy rozdělujeme do 3. oblastí

1/ nápady a příležitosti

Žák si uvědomí svoji příležitost

Žák je kreativní

 Žák má vizi

Žák ocení nápady

Žák má etické a udržitelné myšlení

2/ Zdroje

Žák si uvědomuje své kvality a efektivnost

Žák má motivaci a vytrvalost

Žák mobilizuje zdroje

Žák rozumí finanční a ekonomické gramotnosti

Žák zmobilizuje druhé

3/ Do akce

Žák přebírá iniciativu

Žák plánuje a řídí

Žák zvládá dvojznačnost, nejistotu a rizika

Žák spolupracuje s ostatními

Žák se učí ze zkušeností

 

 

Desatero podnikavého učitele

 

 • Je iniciativní, kreativní a podnikavý.  
 • Rozpozná potenciál svých žáků a umí s ním dále pracovat. 
 • Uvědomuje si příležitosti a umí na ně žáky upozornit.  
 • Motivuje ostatní k podnikavosti inspirativními příklady z praxe.
 • Podporuje komunikaci, spolupracuje s ostatními pedagogy a žáky.
 • Oceňuje nápady žáků a podporu okolí. 
 • V pravou chvíli se umí stáhnout a přenechá pole působení svým žákům.  
 • Vychovává žáky k etickému a udržitelnému myšlení. 
 • Přijímá od žáků a svého okolí zpětnou vazbu a pracuje s ní. 
 • Má chuť se dále vzdělávat a rozvíjet

 

 

 

Čtyři pilíře podnikavé školy

 

 • PODNIKAVÉ VEDENÍ ŠKOLY
 • PODNIKAVÁ SBOROVNA
 • PODNIKAVÁ VÝUKA
 • ŠKOLA PROPOJENÁ SE SVĚTEM

 

 

Jsme také zapojeni do procesu certifikace Podnikavá škola

Garant–LIPKA školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace, pracoviště Podnikavá mysl

 

 

Koordinátoři podnikavosti:

 

Ing. Hana Pospíšková                 pospiskova@hotskolabrno.cz
Mgr. Barbora Dlapková dlapkova@hotskolabrno.cz
Mgr. Václav Slezáček slezacek@hotskolabrno.cz