Odborná praxe

POČTY TÝDNŮ ODBORNÉ PRAXE
ROČNÍK: I. II. III. IV.
POČET TÝDNŮ: 1 2 2 3

CHARAKTERISTIKA UČIVA

Odborná praxe 1. až 4. ročníků se uskutečňuje na pracovištích smluvně zajištěných školou, v hotelích, restauracích, cestovních kancelářích a dalších institucích, v období od září do června daného školního roku. Do odborné praxe jsou zahrnuty i akce školy gastronomického zaměření. 

Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností a lepší uplatnění absolventů na domácím i zahraničním trhu práce.

OBECNÉ CÍLE PŘEDMĚTU

Žáci si ověří, potvrdí a rozšíří odborné, komunikativní a personální kompetence v návaznosti na dosud osvojené kompetence výuky techniky obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, hotelového provozu, zeměpisu cestovního ruchu, cestovního ruchu, cizích jazyků, obchodní korespondence atd. 

 

 

POJETÍ VÝUKY

Komplexní pojetí předmětu praxe vede žáky: 

  • k aktivnímu přístupu k pracovnímu životu a profesní kariéře
  • k zodpovědnému přístupu k plnění povinností a respektování pravidel
  • k zodpovědnému přístupu k týmové i samostatné práci
  • k chápání pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci
  • k utváření adekvátního sebevědomí, kultivovaného vystupování a komunikativních dovedností
  • k porozumění potřebným technickým a technologickým metodám a pracovním postupům