Učitelská mobilita

 

 

STA - Mobilita zaměstnanců pro výukové pobyty

 

Jedná se o podmnožinu mobilit programu Erasmus, která je určena pro akademické pracovníky a pedagogy, kteří mohou absolvovat výukový pobyt na přijímací instituci, na nějž jim bude přiznána finanční podpora z prostředků Erasmu. Účelem výukového pobytu je pedagogická činnost na přijímající instituci v souladu se schváleným výukovým programem, který před zahájením pobytu potvrzuje vysílající i přijímající instituce. V rámci něj se pedagog dohodne s přijímací institucí na předmětech, které bude na její půdě vyučovat, rozsahu a termínech výuky. Výukový pobyt může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci sídlící v zemi zapojené do Programu celoživotního učení, se kterou vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus University Charter, který uděluje Evropská komise.

 

Výhody programu?

 

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se může každý akademický pracovník Vysoké školy obchodní a hotelové, který má pracovní poměr na jakýkoli úvazek na základě pracovní smlouvy uzavřený s vysílající institucí. Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce jsou dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr a tito pracovníci tudíž nemohou být vysláni na výukový pobyt. Zaměstnanec musí na vysílající instituci vykonávat pedagogickou činnost, kterou stanovuje jeho pracovní smlouva uzavřená s vysílající institucí. Zaměstnanec může být občanem jakékoliv země světa.

 

Jaká je délka pobytu?

Doporučená délka výukového pobytu je minimálně 5 pracovních dnů. V odůvodněných případech je možné uskutečnit kratší pobyt než 5 pracovních dnů, pak je třeba odučit minimálně 5 vyučovacích hodin. Maximální délka pobytu je 42 pracovních dnů.

  

Jak se můžete přihlásit?

Výběr zaměstnance probíhá prostřednictvím transparentního výběrového řízení. Do výběrového řízení se mohou přihlásit všichni zaměstnanci splňující výše uvedené podmínky bez ohledu, zda se programu účastnili i v minulosti. Ovšem při výběru bude dána přednost zaměstnanci, který v příslušném akademickém roce cestuje do zahraničí poprvé. Termíny pro přihlášení jsou pravidelně aktualizovány v záložce Aktuality. Pro přihlášení zaměstnanec musí vyplnit  a odeslat na adresu vovsova@hotskolabrno.cz následující dokumenty:

 

* Pro Erasmus pobyty na Slovensku stačí poslat uvedené dokumenty pouze v mateřském jazyce.

 

Bližší informace u institucionální koordinátorky Erasmu Mgr. Hany Vovsové, vovsova@hotskolabrno.cz

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník