Studentská mobilita

(English version)

 

SMS - Mobilita studentů pro studijní pobyty

 

Jedná se o podmnožinu mobilit programu Erasmus, která je určena pro studenty, kteří mohou absolvovat studijní pobyt na přijímací instituci, na nějž jim bude přiznána finanční podpora ve formě stipendia. Účelem pobytu je studium na přijímající instituci v souladu se schváleným studijním plánem, který před zahájením pobytu potvrzuje vysílající i přijímající instituce. Studijní pobyt může probíhat pouze na partnerské vysokoškolské instituci, se kterou vysílající instituce uzavřela bilaterální smlouvu. Vysílající i přijímající instituce musí mít Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), který uděluje Evropská komise.

 

Program Erasmus nabízí studentům VŠOH tři typy aktivit:

  

Výhody programu

Důvodů, proč vyjet na studijní pobyt v rámci programu Erasmus, je mnoho. Zde je aspoň pár z nich:

 • Větší motivace k dalšímu studiu.
 • Získání nezávislosti, sebedůvěry.
 • Student neplatí žádné školné ani poplatky související s výukou na partnerské škole v zahraničí.
 • Zvýšení kreditu na pracovním trhu, zkušenost studia a pobytu v zahraničí, je ceněna potencionálními zaměstnavateli.
 • Studijní pobyt není „prázdným" rokem - započítává se do studia.
 • Osobní rozvoj - výuka totiž neprobíhá jen v přednáškových sálech.
 • Přístup k mnohem širšímu spektru předmětů než na domácí škole.
 • Zlepšení jazykových dovedností.
 • Navázání celoživotních přátelství/partnerství.
 • Poznávání nových kultur, rozvíjení multikulturního pohledu na společnost.
 • Je to zábava cool

 

Finanční výhody pro studenta Erasmu

V rámci VŠOH může student získat jednu z následujících forem financování Erasmus mobility.

Stipendium

Student studující v zahraničí v rámci programu Erasmus získává finanční stipendium, které je určeno na pokrytí části nákladů souvisejících se studijním pobytem a představuje příspěvek na zvýšené náklady spojené s pobytem v zahraničí. Výše stipendia je dána následovně:

Pokud není dodrženo trvání studijního pobytu v délce celých měsíců, je stipendium na poslední měsíc přidělováno poměrově podle počtu dnů posledního měsíce. Pro účely výpočtu stipendia platí: 1 měsíc = 30 dnů. Finanční prostředky se vyplácejí na bankovní účet vedený v EUR zřízený na jméno studenta u jakékoli banky v ČR. Finanční podpora nemůže být použita k úhradě nákladů, které jsou již hrazeny z jiných akcí/programů EU.

Dále přijímací instituce nebude od studenta požadovat žádné poplatky (např. školné, registrační poplatek, poplatky za zkoušky, poplatky za používání laboratoří, knihovny atd.). Výjimku tvoří zaplacení malých částek (poplatek za použití tiskárny, za tisk, za členství v studentských uniích, atd.), ale vždy podle stejných pravidel, které platí pro domácí studenty. Student také neplatí žádné poplatky za organizaci a za administraci jeho studijního pobytu. Zdarma si může neodstudované předměty přesunout do dalšího semestru. Bude mu dopředu individuálně dohodnuto uznání odstudovaných předmětů na naší škole, případně podmínky jejich uznání. Na češ získá potvrzení.

Zero-grant student s finanční podporou VŠOH

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus se může zúčastnit i student, kterému není uděleno Erasmus stipendium (tzv. zero-grant student). Student však získává finanční podporu od VŠOH v podobě úplného prominutí školného na celý semestr, ve kterém bude studovat v zahraničí. Takto ušetřené peníze mu nahrazují ušlé Erasmus stipendium. Studentovi také náleží tzv. statut studenta programu Erasmus, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus. Pro zero-grant studenta platí, všechna uvedená kvalifikační kritéria a finanční výhody jsou mu nahrazeny prominutím školného.

Zero-grant student

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus se může zúčastnit i student, kterému není uděleno Erasmus stipendium (tzv. zero-grant student). Student nezískává žádnou jinou finanční podporu a veškeré náklady spojené s pobytem v zahraničí si hradí sám. Student také platí školné na VŠOH i v době své Erasmus mobility. Studentovi však náleží tzv. statut studenta programu Erasmus, který mu umožňuje využívat všech výhod programu Erasmus. Pro zero-grant studenta platí, všechna uvedená kvalifikační kritéria.

 

Délka pobytu

Délka studijního pobytu musí trvat minimálně 3 měsíce nebo jeden celý akademický semestr, maximální délka pobytu je 12 měsíců. Délka studijního pobytu v případě více destinací musí respektovat min. trvání 3 měsíců v každé destinaci. V případě pracovní stáže je to  2 až 12 měsíců. U kombinace studijního pobytu a praktické stáže (byla-li předem schválena) doba studia a praktické stáže musí na sebe přímo navazovat. Délka trvání kombinované mobility a praktické stáže je 3 až 12 měsíců.

 

Prodloužení pobytu

 Studijní pobyt je možno prodloužit, pokud jsou splněny následující podmínky:

Studentovi však automaticky nevzniká nárok na financování prodlouženého pobytu.

 

Opakování pobytu

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus 

Tato pravidla se vztahují i na studijní pobyty a pracovní stáže v rámci programů Socrates II a Leonardo da Vinci II, které probíhaly od roku 2000 do roku 2006. Přestože jsou opakované studijní pobyty studentů v rámci programu Erasmus možné, mohou být vzhledem k limitovaným finančním prostředkům, jež jsou na tuto aktivitu Evropskou komisí vyhrazeny, posuzovány na základě preferencí vyhlášených ve výběrovém řízení.

 

Kvalifikační podmínky uchazeče

Možnost ucházet se o absolvování části vysokoškolského studia v zahraničí (Erasmus studentskou mobilitu) na zahraniční partnerské instituci má každý řádně zapsaný student druhého nebo třetího ročníku Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně bez ohledu na formu studia (prezenční i kombinovaná), který studuje jakýkoli z akreditovaných studijních programů této školy. Student může být občanem jakékoliv země. Student musí být v době realizace mobility řádně zapsán do minimálně druhého ročníku vysokoškolského studia na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně (platí pouze pro bakalářskou úroveň studia) a musí mít řádně zaplacené školné na daný semestr. Po celé období studijního pobytu, pracovní stáže, cí kombinovaného pobytu v zahraničí musí být student řádně zapsán ke studiu na Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek) nebo přerušit  před ukončením studijního pobytu v zahraničí. Výběr studenta probíhá prostřednictvím transparentního výběrového řízení.

 

Přihlášení do výběrového řízení

Student se může přihlásit na studentskou mobilitu Erasmus, pouze pokud splňuje všechny kvalifikační podmínky. Student se přihlašuje pouze v předem stanovených termínech, které jsou pravidelně aktualizovány v záložce Aktuality.  Pro přihlášení student musí vyplnit a odeslat na adresu koordinátora Erasmu+ následující dokumenty:

Přihlášení na studijní pobyt Erasmus je závazné. Pokud je student nucen z vážných zdravotních či osobních důvodu svoji nominaci zrušit, je povinen tak učinit neodkladně prostřednictvím oznámení o zrušení pobytu, které musí být potvrzeno  koordinátorem a předáno k evidenci. Odstoupení může mít vliv na budoucí možnost zařazení do výběru na tento program. Formulář oznámení o zrušení studijního pobytu pod programem Erasmus+ najdete zde.

 

Výběrové řízení

O výběru studenta následně realizující zahraniční studijní pobyt rozhoduje odborná komise ve výběrovém řízení. Termín výběrového řízení je zveřejňován v záložce Aktuality.  Komise posuzuje uvedené podklady, předpoklady studenta pro úspěšné absolvovaní mobility a jazykové znalosti. Každý řádně přihlášený student má právo zúčastnit se výběrového řízení. V případě neomluvené neúčasti uchazeče, nebude na jeho žádost brán zřetel a bude vyřazen ze skupiny uchazečů. O výsledku výběrového řízení budou uchazeči informováni prostřednictvím e-mailu do 10 dnů po ukončení výběrového řízení.

 

Jazyková příprava studenta na Erasmus mobilitu

Studium v zahraničí je samozřejmně spojeno i s jazykovou vybaveností vyjíždějících studentů. Všichni studenti VŠOH mají povinnost v rámci studia odstudovat 4 semestry jednoho jazyka a 4 semestry druhého jazyka (alespoň jeden z nich musí být angličtina).  Dále si mohou nad svůj základní studijní plán zapsat 2 semestry volitelného jazyka (závisí na zemi, kam chtějí vycestovat, ale primární je opět angličtina). Před odjezdem pak mohou absolvovat intenzivní kurz angličtiny vedený konzultační formou u vybraného lektora naší školy. Student je povinen prokázat svou jazykovou vybavenost před i po ukončení Erasmus mobility.

 

Studium v zahraničí

Student studuje v zahraničí na základě předem vypracovaného studijního plánu - Learning agreement. Je to trojstranná dohoda mezi vysílající institucí (Vysokou školou obchodní a hotelovou v Brně), přijímací institucí a vysílaným studentem podepsaná všemi třemi stranami. Studijní plán se připravuje na základě studentovy žádosti o mobilitu. V rámci studijního plánu se student zavazuje, že v průběhu uvedeného semestru uvedeného akademického roku na uvedené přijímací instituci bude studovat a úspěšně absolvuje alespoň tři povinné předměty uvedené ve studijním plánu a zároveň získá minimálně 20 ECTS kreditů. V případě, že takto neučiní, nemá nárok na stipendium programu Erasmus ani uznání ostatních předmětů absolvovaných na přijímací instituci. Studium, přidělování kreditů jednotlivým předmětům, jež studenti VŠOH v zahraničí navštěvují, povinnosti studentů v zahraničí v rámci programu Erasmus upravuje nařízení prorektora pro vzdělávací činnost.

Nařízení prorektora pro studenty Erasmu+

Pokyn prorektora - pro uznávání předmětů Erasmus+

Pokyn prorektora - pro uznávání ECTS kreditů a jazyků v rámci programu Erasmus+

 

Bližší informace u institucionální koordinátorky Erasmu Mgr. Hany Vovsové, vovsova@hotskolabrno.cz

 

http://erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/index.php?page=1

 

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník