Výchovný poradce, Kariérový poradce a Metodik prevence