ODBORNÁ PRAXE VE SMLUVNÍCH ORGANIZACÍCH

Obecné cíle předmětu

Žáci si ověří, potvrdí a rozšíří odborné, komunikativní a personální kompetence v návaznosti na dosud osvojené kompetence z výuky techniky obsluhy a služeb, technologie přípravy pokrmů, hotelového provozu, zeměpisu cestovního ruchu, cestovního ruchu, cizích jazyků, obchodní korespondence.

 

Charakteristika učiva

Odborná praxe 1. až 4. ročníků se uskutečňuje na pracovištích smluvně zajištěných školou, v prestižních hotelích, restauracích, cestovních kancelářích a různých institucích, v období od září do června daného školního roku. 

V rámci odborných stáží je zařazena i odborná praxe v zahraničí, zajišťovaná našimi partnerskými školami v Rakousku, Francii, Itálii a Německu  s cílem komplexně rozvinout multikulturní kompetence žáků, zejména schopnost zapojit se do zahraničního týmu, překonat a vyřešit řadu problémových situací, potvrdit a upevnit si jazykové i odborné kompetence.

Cílem odborné praxe je získání praktických dovedností a lepší uplatnění absolventů na domácím i zahraničním trhu práce.