PRO UCHAZEČE

 

 

Akreditovaný bakalářský studijní program: Gastronomie, hotelnictví a turismus


Studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu

                      Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch


Forma studia: prezenční (denní)

                       kombinovaná (dálková)

 

DÉLKA STUDIA

Bakalářské studium je tříleté.

Přijímací řízení

 

Podmínkou pro přijetí k bakalářskému studiu je dosažení úplného středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou. Dokládá se maturitním vysvědčením. Absolventi škol v zahraničí prokazují dosažené vzdělání nostrifikační doložkou v souladu s vyhláškou č. 12/2005 Sb. Nevztahuje se na uchazeče ze Slovenské republiky.

 

O přijetí rozhoduje na základě přijímacího řízení rektor.

 

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem zahrnující ověření splnění podmínek pro přijetí, motivační pohovor, volba cizích jazyků a informace o studiu a uzavření smlouvy o zajištění výuky.

 

Přijímáme absolventy VOŠ. Směrnice rektora k přijímání studentů pro akademický rok 2016/17

 

Přihlášky ke studiu přijímáme:  

 

            1. kolo               do 28. února                                         

            další kola         do 30. dubna

                                       do 15. června 

                                       do 31. července

                                       do 30. září

 
Podle kapacitních možností přijímá VŠOH přihlášky průběžně.
Přihláška se podává na standardním tiskopisu vydávaném firmou SEVT.

Přihlášku lze podat také elektronicky zde.

 

V případě elektronického přihlášení je nutné doložit notářsky ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo přinést originál a škola si vyhotoví jeho ověřenou kopii sama.V případě pozdějšího termínu maturitní zkoušky – lze vysvědčení doložit dodatečně).

 

S osobními údaji uchazeče bude nakládáno dle platné legislativy.

 

K přihlášce musí být přiložen doklad o zaplacení administrativního poplatku Kč 500.- na účet školy č. 35-9382820207/0100. Adresa banky: Brno - venkov, Kobližná 3, 631 32, IBAN: CZ 5301000000359382820207, SWIFT: KOMBCZPPXXX. ariabilní symbol: rodné číslo uchazeče. Konstantní symbol: 0308. Specifický symbol: 55. Poplatek lze uhradit též v hotovosti v pokladně školy. Pokud se uchazeč k přijímacímu řízení nedostaví, administrativní poplatek se nevrací.

 

ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ SEMESTR

Školné za semestr studia v akademickém roce 2016/17: 

 

  1. ROČNÍK  Kč 23.500,--
  2. ROČNÍK  Kč 23.300,--
  3. ROČNÍK  Kč 23.100,--

 

  1. ROČNÍK  Kč 19.800,--
  2. ROČNÍK  Kč 19.400,--
  3. ROČNÍK  Kč 19.300,--

 

Komerční banka

Brno- venkov, Kobližná 3, 631 32

 

Účet školy: 35-93 82 82 02 07/0100

 

IBAN: CZ 530 100 000 035 93 8282 0207

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče

Konstantní symbol: 0308

Specifický symbol: 55

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Management hotelnictví a cestovního ruchu

Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie.

Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch

Cílem studia je připravit absolventy pro zvládnutí řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí včetně získání znalostí o ekonomické podstatě fungování podniku/organizace v podnicích poskytujících gastronomické služby - v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, ale také i neziskově orientovaných institucích cestovního ruchu. Program je a priori orientovaný na vzdělávání studentů, kteří naleznou práci, případně si zvýší dosavadní kvalifikaci pro práci zejména v malých a středních podnicích a také v samostatném podnikání.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník