Často kladené otázky (FAQ)

 

OTÁZKY K OBORU BEZPEČNOST POTRAVIN – POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST

 

Pro koho je tento program určen?

 

Program je určen pro ty, kteří se zajímají o problematiku potravin – jejich bezpečnost a také o problematiku bezpečnosti společnosti. No a i pro ty, které baví gastronomie, neboť je také součástí studijního programu.

 

 

Proč by si měli uchazeči vybrat tento program právě na naší škole?

 

Jedná se o jedinečný a unikátní program spojující bezpečnost společnosti, potravinovou bezpečnost a různé odborné pohledy na problematiku potravin (včetně gastronomie).

 

Čím je naše škola výjimečná oproti ostatním?

 

Jedná se o menší školu, ale to umožňuje vyšší interakci mezi vyučujícími a studenty, tedy studenti jsou v popředí zájmu a je jim věnována individuální pozornost.

 

Budou mít absolventi uplatnění po absolvování studia a kde?

 

Uplatnění je možné v oblastech gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu, ale také v orgánech státní správy a samosprávy, která přijímá odborníky se znalostí bezpečnostní problematiky.

 

 Je v oboru předmět matematika?

Není.

 

Mohou studenti v rámci studia studovat i v zahraničí v programu ERASMUS?

 

Ano mohou.

 

Mohou pokračovat v magisterském studiu?

 

Mohou pokračovat v magisterském studijním programu na jiné vysoké škole, která má obdobné zaměření.

 

Jak vypadá ideální uchazeč pro tento program   co by měl splňovat?

 

Ideální uchazeč – zájem o danou problematiku, zvídavý, lačný po vědění v dané oblasti.

 

Jakou přípravu byste doporučili uchazečům?

 

Sledovat dění v oblasti potravinové bezpečnosti – potravinová soběstačnost, ekonomický a fyzický přístup k potravinám a zdravotní nezávadnost potravin – četba odborných článků.

 

Je možné tento program studovat dálkově při zaměstnání?

 

Ano, je, program je akreditován i pro kombinovanou formu studia.

 

 

OTÁZKY OBECNÉ O VYSOKÉ ŠKOLE OBCHODNÍ A HOTELOVÉ BRNO :

 

Co je to Vysoká škola obchodní a hotelová Brno?

Vysoká škola hotelová v Brně je soukromá vysoká škola neuniverzitního typu, která poskytuje vzdělání v bakalářském studiu formou prezenční i kombinovanou.

Je jedinou soukromou vysokou školou, která získala akreditaci oboru Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch.

 

Jaká je tradice školy?

Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně byla založena v roce 2006 na základě zákona číslo 111/98 Sb. o vysokých školách, který umožnil existenci soukromých vysokých škol v České republice.

 

Kolik má studentů a absolventů?

V akademickém roce 2014/2015 na škole studuje cca 400 studentů.  Vysoká škola obchodní a hotelová dosáhla v roce 2014 celkového počtu 500 úspěšných absolventů.

 

Jaké nabízí obory?

V současné době VŠOH nabízí dva bakalářské studijní obory - Management hotelnictví a cestovního ruchu a obor Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch. Bakalářské studijní obory jsou vyučovány jak prezenční formou, tak kombinovanou formou. Obsah studia je shodný, rozdíl je ve formě výuky.

 

Má tyto obory akreditované?

Všechny nabízené studijní obory jsou akreditovány Akreditační komisí ČR. Studijní obory jsou průběžně reakreditovány. Více informací zde  

 

Dělají se přijímací zkoušky?

VŠOH dává šanci všem studentům. Nekonají se proto přijímací zkoušky, ale pouze administrativní řízení. Základní podmínky přijetí ke studiu na VŠOH jsou dány zákonem č. 111/98 Sb. – dokončené středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením. Uchazeči o studium ze zahraničí jsou povinni doložit dosažené středoškolské vzdělání tzv. nostrifikací, o kterou žádají na místním úřadě dle místa bydliště v ČR. Ve výjimečných případech je možné maturitní vysvědčení či doklad o nostrifikaci doložit i po přijímacím řízení. Podmínkou zahájení studia je také uzavření smlouvy o studiu s VŠOH a zaplacení školného za 1. semestr studia.


Kolik zaplatím za studium na VŠOH?

U bakalářského stupně studia je školné stanoveno pro studenty prezenční formy studia na 23.500,- Kč za semestr, u studentů kombinované formy studia na 19.800,- Kč. Školné je možné rozložit na tři splátky za poplatek 1.000,- Kč.

 

Co je to prezenční studium?

Prezenční, tzn. denní forma studia, se skládá z přímé výuky. Semestr trvá 14 týdnů. Pátý a šestý semestr je zkrácen s ohledem na odbornou praxi a na přípravu na státní závěrečné zkoušky. Prezenční forma studia předpokládá soustavnou účast studenta na výuce dle stanoveného rozvrhu. Přednášky jsou nepovinné, cvičení jsou povinná. Student v prezenční formě studia má přiznaný statut studenta se všemi výhodami – nižší daně, státem placené zdravotní a sociální pojištění, slevy v dopravě, ISIC karta apod.

 

Co je to kombinované studium?

Kombinovaná forma, tzn. dálková forma studia, se skládá z přímé výuky a ze samostatné přípravy studentů. Kombinovaná forma studia je určena zejména pro uchazeče, kteří již mají zaměstnání a chtějí si doplnit své vzdělání. Je organizována odlišnou formou, než prezenční studium.Studenti této formy studia získají během studia stejné znalosti jako studenti prezenční formy studia. Prezenční část výuky bude nabývat formy soustředění (tutoriálu). Soustředění budou kombinací přednášek, cvičení a konzultací v závislosti na povaze vyučovaného předmětu. Soustředění probíhají v  pátek a v sobotu cca 6 x do semestru.

Kombinovaná forma studia předpokládá zvládnutí části látky formou samostudia. Za tímto účelem budou pro studenty k dispozici studijní opory. Studijní opory bude mít student k dispozici v elektronické formě v e-learningu školy MOODLE.

Pro studenty kombinované formy výuky jsou k dispozici pedagogové školy, se kterými je možné ve vypsaných konzultačních hodinách konzultovat probíranou látku či samostatné práce studentů. Studijní povinnosti jsou shodné s prezenční formou studia.

U kombinovaného studia není podmínkou přijetí předcházející praxe v oboru.

 

Budu muset vykonávat nějakou praxi?

Součástí studijních plánů bakalářského studia jsou také odborné praxe v trvání 2x2 týdny /1. a 2. ročník/  a ve 3. ročníku čtyřtýdenní praxe. Studenti si mohou sami zvolit místo a dobu, ve kterém praxi vykonají. Po vykonání praxe odevzdávají potvrzení od zaměstnavatele a zprávu o vykonané praxi. Absolvování praxe je povinné a je ohodnoceno zápočtem a příslušným počtem kreditů. Studentům může být jako praxe uznáno zaměstnání v příslušném oboru (zejména v kombinované formě studia).

 

Jak dlouho budu studovat?

Standardní délka studia je v bakalářském stupni tři roky, maximální délka pět let studia.

 

Jakým způsobem jsou hodnoceny studijní výsledky?

Většina předmětů je zakončena zkouškami, výjimku tvoří cizí jazyky (vyjma posledního semestru výuky, kde je zkouška), volitelné předměty a odborné praxe zakončené zápočty. Od akademického roku 2012/2013 je na VŠOH zaveden kreditní systém ECTS, takže jednotlivé zkoušky a zápočty jsou ohodnoceny počtem kreditů dle rozsahu výuky a studijní náročnosti. V bakalářském stupni studia je nutné získat 180 kreditů. Podmínkou připuštění ke zkoušce je u předmětů s cvičením získání zápočtu z cvičení na základě docházky a práce studenta (testy, seminární práce apod.).

 

Funguje ve škole nějaká studentská organizace?

Na VŠOH dlouhodobě velmi aktivně pracuje studentský senát – samosprávný orgán volený ze studentů školy.  Studentský senát VŠOH  je také významným partnerem vedení školy, se kterým konzultuje některé problémy každodenního studentského života. Studentský senát se také zapojuje do průběžného sledování kvality výuky.

 

Kde budu čerpat informace ke studiu?

V budově VŠOH se nalézá informační centrum s knihovnou a studovnami. Komplexně vybavené informační centrum sloužící studentům i pedagogům školy zahrnující služby knihovny, studovny, edičního střediska s reprografickými službami a webovými stránkami s rezervačním systémem.

 

Jak je to s WIFI připojením?

WIFI je na obou dvou školách. K přihlášení se slouží stejné přihlašovací jméno a heslo, jakým se přihlašujete do Moggisu. K výuce slouží kromě klasických poslucháren i specializované učebny jako např. cvična kuchyně, cvičná restaurace, počítačové učebny, jazyková učebna apod.

 

Jak je to se stravováním studentů?

Školní jídelna je v obou budovách školy, možnost výběru jídel, obsluha. Ve škole je každý den otevřená kantýna pro studenty.  Lze si také zajít do některých (nejen) asijských bister do Kampusu (např. na nudle s gyrosem, pizzu, sushi), který je pěšky vzdálen cca 15 minut chůze, autem jste tam do tří minut. V okolí Svážné jsou též malé obchůdky - stojí za to si to projít, sami zjistíte, kde co je, a když se vydáte směrem na Bosonožskou, narazíte na Albert.

 

Jak je to s ubytováním?

Většina studentů  si v zimním semestru volí koleje s tím, že v letním semestru jich pak část přejde do privátů (= soukromých bytů). Priváty mají sice vyšší nájemní cenu, ale máte tam svůj naprostý klid, což řekněme si upřímně, na kolejích vždy není. Škola přímo ubytování nezajišťuje, nicméně má různé kontakty. Je možnost se ubytovat kousek od školy. Jedná se o internát Střední školy stavební v Bosonohách. Budova C je určená pro studenty VOŠ a VŠ. Cena měsíčně je 1.995,-- Kč/osobu. Buňka má dvojlůžkový a třilůžkový pokoj se společnou sociálkou. V ceně je i net. Na patře je společná kuchyňka. Po domluvě si může student vybrat, s kým bude bydlet. Kontakt na tyto koleje najdete na stránkách: http://www.soubosonohy.cz/informace.php?id=6. Je možnost většinou ubytovat na víkendy i kombinované studium - nicméně je vždy předem dobré si zavolat a domluvit se: cena za jednu noc je pak necelých 250,-- Kč. Další dotaz bývá ještě, zda-li zde musíme dodržovat nějaký režim, když je to spojeno se střední školou. Ano, je třeba samozřejmě dodržovat určitý řád klidu, ale rozhodně nejste omezeni ničím, jako jsou hodiny večerního příchodu, apod.

 

Chodil jsem na gymnázium/hotelovou školu. Mám mít strach anebo budu mít výhodu?
V jak kterých předmětech. V některých předmětech budou mít navrch gymnazisté, v jiných předmětech budou mít navrch studenti středních hotelových škol. Ve všech předmětech je tudíž počítáno s tím, že budou ve třídě začátečníci a budete se všechno učit postupně.

 

Jak je škola daleko do centra města Brna?

20 minut jízdy tramvají. Tramvaj číslo 6 vás zaveze na ulici Česká (důležitému přestupnímu bodu městské hromadné dopravy v Brně) a tramvaj číslo 8 vás zaveze na Hlavní nádraží (další důležitý přestupní bod - již nejen městské hromadné dopravy). Pro orientaci, z České na Hlavní nádraží je to pěšky cca 10 minut a projdete okolo všech důležitých náměstí. Jak 6, tak 8, vás tam zaveze přímo a není třeba nikde přestupovat.

 

Kdy se chodí do školy a jak probíhá vyučování?

Pro prezenční studium se škola snaží vytvořit rozvrh hodin tak, aby se do školy chodilo PO-ČT. PÁ-NE je volno. Vyučování bývá cca od osmi do tří hodin.

 

Musím nosit společenské oblečení, jako je oblek či šaty?

Během školního roku, tedy ani v první školní den ho není vůbec nutné nosit. Je slušnost (a u některých vyučujících i nutnost) si ho vzít k ústní zkoušce. Na písemné zkoušky vyžadován obvykle není. Dále je nutnost si ho vzít na imatrikulaci a k nadstandardním příležitostem, které škola pořádá (konference, apod.) Na obdobné příležitosti budete vždy upozorněni.

 

Musím sledovat Moggis a Moodle?

Ano, protože právě zde bývají nejakutálnější informace. Moggis je náš informační systém, kde vám zasílá zprávy studijní oddělení, učitelé, spolužáci… a Moodle je náš e-learningový systém, v něm budou umístěny i sdělení senátu. Senát na naší škole skutečně funguje, a proto je dobré se alespoň jednou týdně se sem podívat.

 

Jak moc se musím učit?

Tohle je skutečně individuální, někdo se musí učit během celého školního roku intenzivně i doma, někomu se na to stačí mrknout 'před zkouškou'.

 

Je imatrikulace povinná? A co to vůbec je?

Jedná se o slavnostní akademický akt o symbolické přijmutí studenta do stavu vysokoškolského :) Imatrikulace povinná není, ale myslím si, že budete mít hezkou fotku a pak vzpomínky. Jediné, co se tam od vás chce je přijít v obleku a v příslušnou chvíli pronést "slibuji".

 

Jak je to s volitelnými předměty?

Za první ročník musíte zvládnout alespoň jeden volitelný předmět, abyste mohli pokračovat do 2. ročníku.  Doporučuji si ho zvolit v zimním semestru, v letním semestru budete mít předmětů více. Za všechny tři roky pak musíte splnit minimálně 4 povinně volitelné předměty. Kdy si je splníte, je na vás - takže teoreticky během prvního ročníku si je můžete splnit všechny 4, ale: nepřeceňte své síly, jste na vysoké škole. Velice vám doporučuji také volit si anglické předměty v cizím jazyce; když máte tu možnost, využijte ji! Nebojte se toho, hlavní důraz bude kladen na práci v semestru.

 

Jak je to s jazyky?

V prvním semestru budete mít buď anglický nebo německý jazyk. Záleží, který předmět jste si zvolili již při vyplňování přihlášky na školu. Tento předmět bude vaším hlavním jazykem a budete z něho pak skládat zkoušku po ukončených 4 semestrech.  Ve druhém semestru si MUSÍTE vybrat druhý cizí jazyk: máte na výběr angličtinu/němčinu (dle toho, co jste si zvolili v prvním semestru) a francouzštinu.

Při studiu je možnost také výuka dalších jazyků: Ruského jazyka, Španělského a Italského jazyka. Jedná se ovšem o volitelné předměty.

 

Jak je to s ubytovacím stipendiem?

Ubytovací stipendium může být proplaceno, pokud splňujete následující podmínky:

1) Nemáte trvalé bydliště v okrese Brno - město.

2) Jste studentem prezenčního studia.

  1. 3) Studujete 1. obor na vysoké škole, resp. první vysokou školu (pokud byste již měli předcházející studium na vysoké škole, nelze stipendium uznat). Pokud tohle vše splňujete, pak splňujete podmínky pro vyplacení ubytovacího stipendia.

  2.  


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník