Stipendia

 

 

Vysoká škola  obchodní a hotelová se přihlásila do programu, v němž v soutěži  mohou  studenti naší školy  získat stipendium pro studium v zahraničí.

Studenti, kteří se chystají vyrazit za studiem do některé z evropských zemí, mohou vyhrát jedno z deseti stipendií ve výši 2000 €. Více na odkazu:

https://www.goeuro.cz/cestovani/studium-v-zahranici

 

 

 

 

 

Ubytovací stipendium

Studenti (i cizinci) s trvalým bydlištěm mimo území města Brna mohou  žádat o ubytovací stipendium. Žádost se podává 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Dávka není vázána na sociální podmínky žadatele.

Ubytovací stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání  stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student  za celé období po ukončení příslušného semestru.

Výše měsíční dávky  v současné době činí přibližně  540,- Kč.

 

Sociální stipendium

Nárok na přiznání sociálního stipendia mají pouze studenti, kteří jsou občany ČR a kteří zároveň k elektronické žádosti o sociální stipendium   doloží písemné  „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vydávané orgánem státní sociální podpory (příjem za kalendářní rok rozhodný pro přiznání dávky nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,50). Žádost se podává 2x ročně, vždy na počátku semestru v období k tomu určeném.

Stipendium je vypláceno po přidělení dotace MŠMT za každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, kromě měsíců červenec a srpen. Dávku obdrží student  za celé období po ukončení příslušného semestru.

Přibližná výše měsíční dávky je 3050,- Kč.

 

O přiznání ubytovacího a sociálního stipendia rozhoduje rektor na základě žádosti studenta. Stipendium se vyplácí výhradně z dotací státního rozpočtu poskytnutých na základě zákona.

Veškerá stipendia jsou vyplácena bankovním převodem na bankovní účet v České republice, ve výjimečných případech v hotovosti v pokladně VŠOH.  Konkrétní výplatní termíny se stanoví vždy po poskytnutí dotace na stipendia a zveřejní se  v IS VŠOH.  Splní-li student podmínky pro přiznání více druhů stipendií, mohou být přiznána.  Student je povinen neprodleně informovat studijní oddělení VŠOH o případných změnách, které se vztahují na podmínky přiznání stipendia.

 

 

Prospěchové stipendium

1.Prospěchové stipendium je přiznáváno studentům rektorem za vynikající studijní výsledky. Základním kritériem je dosažený studijní průměr za uplynulý akademický rok.

2. Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům až od druhého ročníku studia na základě prospěchu za předchozí ukončený ročník.

3. Prospěchové stipendium získají studenti, kteří splňují podmínky v odstavci 1 a kteří v uplynulých dvou semestrech dosáhli průměrného prospěchu do 1,3 včetně.

4. Mezi oprávněné studenty se rozdělí celá částka určená na prospěchová stipendia. Stipendium obdrží student s prospěchem mezi 1,00 a 1,3 včetně. Minimální částka stanovená na výplatu prospěchového stipendia je 200,- Kč.

5. Prospěchové stipendium student nepobírá za měsíce červenec, srpen a září.

 

Stipendia za tvůrčí výsledky

1. Stipendium za tvůrčí výsledky může být přiznáno rektorem zejména studentům: a) kteří se zapojují do výzkumné a pedagogické činnosti VŠOH, příp. za vynikající studijní, výzkumné nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí studentů a prestiže VŠOH, b) za vynikající výsledky celého studia u studentů bakalářského studijního programu, dále může být přiznáno i za vynikající seminární práci, c) na krytí mimořádných nákladů spojených s řešením úkolů zadaných v zájmu VŠOH, odbornou praxí nebo výzkumnou činností jak na území České republiky, tak i v souvislosti se studiem v zahraničí.

2. Studentům lze poskytnout stipendium podle výsledků předmětů uznaných ze studia na zahraničních vysokých školách.

3. Stipendium lze poskytnout na žádost studenta nebo z podnětu rektora

 

Stipendia sociální

1. Sociální stipendium může být studentům přiznáno rektorem v mimořádně tíživé sociální situaci, a to jak občanům České republiky, tak cizincům, zejména azylantům.

2. Stipendium může být přiznáno i k úhradě zvýšených nákladů, spojených s pořízením učebnic, učebních textů a studijních pomůcek, pokud by byly pro studenta finančně nedostupné.

3. Stipendium sociální se poskytuje studentům až od letního semestru prvního ročníku.

 

 Stipendia zvláštní

1. Stipendium zvláštní může být přiznáno k úhradě zvýšených nákladů studenta při akcích organizovaných VŠOH a stanovených v rámci studijních programů, a to až do výše prokázaných vzniklých výdajů za jízdné a ubytování, popřípadě pojištění bezprostředně související s pořádanou akcí. Zvláštní stipendium může být přiznáno i k úhradě zvýšených nákladů souvisejících s výukou stanovenou mimo rámec studijních programů, a to až do výše 50% prokázaných výdajů za jízdné a ubytování.

2. Stipendium zvláštní může být přiznáno i za vzornou reprezentaci VŠOH, zejména studijní, sportovní, uměleckou.

3. Toto stipendium může být přiznáno i na podporu studia studentů VŠOH v zahraničí.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník