Výzkumné projekty

 

Projekty realizované v rámci Vnitřní grantové agentury a projekty smluvního výzkumu

Projekty v realizaci

Projekty smluvního výzkumu

 

Název projektu: Cloudová řešení vybraných podnikových procesů v dopravní firmě

Termín: 09/2020-06/2021

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Cloudové technologie mají potenciál ovlivňovat prakticky veškeré podnikové aktivity. Cílem projektu je pro vybrané podnikové procesy navrhnout efektivní cloudová řešení.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Mgr. Pavel Urbiš

  

Název projektu: Podíl firmy ADOSA na dopravní obslužnosti města Brna

Termín: 09/2020-06/2021

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu:

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

  

Projekty v rámci VGA

Název projektu: Využití smart technologií v hotelnictví a cestovním ruchu

Termín: 01/2021-12/2021

Anotace projektu: S blížícím se koncem roku 2019 měl cestovní ruch důvod k oslavám. Na základě údajů WTTC podpořilo toto odvětví v roce 2019 po celém světě 330 milionů pracovních míst, přičemž generovalo 10,3 procenta globálního HDP. UNWTO uvedla, že „v roce 2019 bylo zaznamenáno 1,5 miliardy mezinárodních turistů,“ což představuje roční nárůst o 4 procenta a desátý rok růstu. Podobný růst byl předpovídán pro rok 2020. Ovšem pandemie Covid-19 zasadila odvětví cestovního ruchu vážnou ránu. Výzkumný projekt se zabývá otázkou jaká je role smart technologií v obnově cestovního ruchu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D., Mgr. Pavel Urbiš

 

Název projektu: Specifické formy cestovního ruchu (poutní cestovní ruch), jejich význam pro rozvoj dané oblasti

Termín: 01/2021-12/2021

Anotace projektu:

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD., Ing. Katarína Mrkvová, PhD.

 

Název projektu: Tradiční regionální pokrmy v současné gastronomii

Termín: 04/2020-06/2021

Anotace projektu:

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

 

Název projektu:  Vinařský turismus v podoblasti Velkopavlovická

Termín: 04/2020-06/2021

Anotace projektu: Zmapovat vinařství a vinařské akce ve zkoumané podoblasti Velkopavlovické. Vyhodnotit výsledky analýz vztahující se k návštěvnosti vinařského regionu se zaměřením na vinařské akce s cílem návrhu řešení pro podporu vinařského turismu.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Pavla Burešová, Ph.D. 

 

Název projektu: Bezpečnost v gastroturismu

Termín: 06/2020 – 12/2022

Anotace: Projekt Bezpečnost v gastroturismu reflektuje aktuální bezpečnostní situaci ve světě. Zaměřuje se na problematiku individuální bezpečnosti ve vztahu k turismu se zaměřením na jeho specifickou oblast – gastroturismus. Součástí individuální bezpečnosti je v daném kontextu i zajištění bezpečnosti potravin pro spotřebitele. Cílem projektu bude definovat rizikové oblasti gastroturismu z hlediska individuální bezpečnosti a na základě jejich identifikace pak vymezení možností jejich eliminace.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. Ing. Květoslava Šustová, CSc., Ing. Pavla Burešová, Ph.D.   

 

Realizované projekty 

Účast na mezinárodních vyýzkumných projektech 

 

Název projektu: Political Tourism Survey

Termín: 09/2019-11/2019

Poskytovatel: Department of Geography, University of Kentucky

Hlavní řešitel: prof. Stanley D. Brunn, Ph.D.

Spoluřešitel za VŠOH: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Komparace služeb v lázeňských subjektech ve Španělsku a na Slovensku

Termín: 04/2018-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Universidad en Huelva, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Anotace projektu: Nosnou linií projektu je v rámci současné spolupráce s Univerzitou v Huelva (Španělsko), vyprofilovat hlavní aspekty rozvoje slovenského a španělského lázeňství. Metodou komparace (se zaměřením na konkretizaci jednotlivých faktorů ovlivňujících vývoj lázeňských služeb), se poukáže na diferencovanost lázeňství obou států, případně na jejich společné rysy.

Hlavní řešitel: Ing. Katarína Mrkvová, PhD.

Spoluřešitelé: Dr. Javier García Delgado, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD., Ing. Iveta Fodranová, PhD. (EU Bratislava)

 

Projekty smluvního výzkumu

Název projektu: Vliv vybraných ekonomických determinantů na poptávku po cestovním ruchu v Jihomoravském kraji

Termín: 05/2018-12/2019

Poskytovatel: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o.

Anotace projektu: Poptávka po cestovním ruchu je jednou z nejvíce zkoumaných oblastí ekonomiky cestovního ruchu. Podnikatelské subjekty cestovního ruchu vytváří na různých manažerských úrovních mnohá rozhodnutí, jež jsou závislá na vývoji poptávky po cestovním ruchu. Z tohoto důvodu důležité určit, které faktory tuto poptávku ovlivňují. Výzkumný projekt se zaměřuje na hledání jak mikroekonomických, tak makroekonomických determinantů ovlivňujících poptávku po cestovním ruchu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Optimalizace činnosti firmy ADOSA, a.s. při řešení dopravní obslužnosti města Brna

Termín: 9/2017 – 12/2019

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Projekt analyzuje míru podílu firmy ADOSA, a.s. na dopravní obslužnosti města Brna, možnosti její optimalizace a rozšíření zapojení v dalších částech Jihomoravského kraje i mimo něj. Dílčími cíli jsou analýza vytíženosti dopravních prostředků, firmy, optimalizace dopravních tras a rozšíření dopravních služeb do dalších krajů ČR.

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Vytvoření nových gastronomických produktů propojujících místní potravinové zdroje s pohostinskými sítěmi

Termín: 10/2018-10/2019

Poskytovatel: Penzion Nad stájí, Jakartovice

Anotace projektu: Zpracování návrhu nových gastronomických výrobků respektujících možnosti místních výrobců potravin respektujících tradice a současně stávající výživová doporučení tak a přispívající k rozšíření nabídky lokálních atraktivních potravinářských produktů.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrS., doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., Ing. Pavla Burešová, Ph.D.

 

Název projektu: Technologické a zdravotní aspekty bioaktivních složek potravin

Termín: 10/2018-10/2019

Poskytovatel: Penzion Nad stájí, Jakartovice

Anotace projektu: Cílem grantového záměru je vyhotovení studie shrnující dosavadní poznatky o využívání biologicky aktivních látek v potravinářství, jejich vlivu na technologické a senzorické vlastnosti vybraných potravin a posouzení uplatnění tohoto typu potravin v gastronomii. U vybrané skupiny potravin obohacených o biologicky aktivní látky studovat ovlivnění technologických, senzorických a zdravotních parametrů dané potraviny.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Helena Velichová, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D., Dr. Ing. Pavel Tvrzník.

 

Název projektu: Možnosti využití vybraných prvků manažerských informačních systémů v dopravní firmě

Termín: 2/2015-6/2016

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Využívání informačních systémů v řízení je velmi rozšířené. Typické aplikace zahrnují jak modelování dopravy, analýzu havárií a plánování trasy a environmentální hodnocení silničních plánů, tak rovněž prvky CRM a business inteligence. Z pohledu nejen dopravní firmy jsou znalosti vycházející z těchto systémů stěžejní pro jakékoliv plánování, a tedy tvoří základ pro fungování firmy. Cílem projektu je navrhnout uplatnění a zavedení konkrétního prvků manažerského informačního systému ve společnosti ADOSA, a.s.

Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Urbiš

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Výstupy: Výzkumná zpráva

 

Projekty v rámci VGA

Název projektu: Vliv mikro a makroekonomických faktorů na finanční výkonnost podniku

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Jak mikroekonomické, tak makroekonomické faktory ovlivňují výkonnost podniku. Cílem výzkumného projektu je nalézt a klasifikovat vliv těchto faktorů na finanční výkonnost podniků v oblasti hotelnictví.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.

 

Název projektu: Podpora regionální kuchyně jako nehmotného kulturního dědictví v regionálním prostředí

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Zmapování stávající situace v pohostinství zaměřeném na regionální kuchyni, propojení s kulturními památkami a se společenským životem ve venkovském prostoru, s tradičními slavnostmi spojenými s regionální gastronomií.

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Spoluřešitelé: prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc., Ing. Pavla Burešová, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Analýza poptávky cestovního ruchu v ČR

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Cílem výzkumného projektu je za využití matematicko-statistického modelového aparátu analyzovat domácí a výjezdový cestovní ruch v České republice. Jako výstupy projektu jsou předpokládány články v recenzovaných časopisech a výstupy na vědeckých konferencích, případně odborných seminářích. Výsledky projektu budou využitelné v rámci destinačního marketingu a managementu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

 

Název projektu: Vybrané marketingové aspekty v poutním cestovním ruchu

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Cílem jsou marketingová doporučení pro rozvoj poutního cestovního ruchu, vybrané sakrální památky a poutní turistiky v ČR. Výstupem budou zpracované marketingové analýzy vybraných sakrálních památek. Z výsledků analýz budou navrženy konkrétní praktické závěry a doporučení, které povedou k zvýšenému zájmu o regionální cestovní ruch, zájmu o danou památku a pro celkový rozvoj poutního turismu v rámci ČR.

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Katrína Mrkvová, PhD., Doc. Ing. Darina Eliašová, PhD.

 

Název projektu: Analýza přístupů k řízení cestovního ruchu v České republice a na Slovensku po rozdělení České a Slovenské federativní republiky

Termín: 06/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová v Brně

Anotace projektu: Projekt se zabývá analýzou problematiky řízení cestovního ruchu po vzniku samostatné České a Slovenské republiky, její náplní, hlavními směry řízení problematiky, komparací metod a nástrojů používaných v Čechách a na Slovensku a dosaženými výsledky na základě statistických dat, výzkumů a provedených šetření.

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Anna Šenková, PhD. (Prešovská univerzita Prešov), Dr. Ing. Pavel Tvrzník, Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA, Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Senzorické rozlišení potravin dvojí kvality v rámci EU

Termín: 04/2019-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Výstupem by byly zpracované výsledky včetně statistického vyhodnocení senzorických rozdílů, které by pak mohly být prezentovány na národních a mezinárodních konferencích, případně zpracovány do článku v odborném časopise. Výsledky by mohly sloužit také v rámci poradenské činnosti SOS asociace.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Spoluřešitelé: prof. Ing. František Buňka, Ph.D. (UTB Zlín), prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc., doc. Ing. Jiří Mlček Ph.D. (UTB Zlín), Ing. Eva Lukášková, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D.

 

Název projektu: Zajištění potravinové bezpečnosti čtyřčlenné domácnosti v případě krizové situace

Termín: 01/2019-09/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Výzkum je zaměřen na možnosti zajištění soběstačnosti v domácnostech v případě vzniku mimořádné události, která naruší krátkodobě možnost plynulého zásobování potravinami. Dále se bude řešit varianta zajištění soběstačnosti pro případ, kdy je mimořádná událost spojena s blackoutem.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

 

Název projektu: Komparace služeb v lázeňských subjektech ve Španělsku a na Slovensku

Termín: 04/2018-06/2020

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Universidad en Huelva, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Anotace projektu: Nosnou linií projektu je v rámci současné spolupráce s Univerzitou v Huelva (Španělsko), vyprofilovat hlavní aspekty rozvoje slovenského a španělského lázeňství. Metodou komparace (se zaměřením na konkretizaci jednotlivých faktorů ovlivňujících vývoj lázeňských služeb), se poukáže na diferencovanost lázeňství obou států, případně na jejich společné rysy.

Hlavní řešitel: Ing. Katarína Mrkvová, PhD.

Spoluřešitelé: Dr. Javier García Delgado, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD., Ing. Iveta Fodranová, PhD. (EU Bratislava)

 

Název projektu: Možnosti modelování poptávky po cestovním ruchu v rámci České republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Cílem výzkumného projektu je nalézt vhodné způsoby pro analýzu poptávky po cestovním ruchu v České republice. Hlavní zájem je směřován na poptávku ze strany zahraničních turistů přicházejících do ČR. Odborná literatura v tomto ohledu poskytuje několik přístupů standardně zaměřených na aplikaci základních ekonometrických modelů při analýze vztahů mezi poptávkou po cestovním ruchu a vybranými determinanty. Ovšem tyto práce zkoumají data ve formě časových řad, jež jsou prostřednictvím vhodných analýz schopny poskytnout velké množství výsledků, ale mnoho pozorování zůstane skryta – jako například komplikovanější prostorové závislosti. Řešením je použití tzv. panelových dat. Panelová data představují věcně-prostorová data, zjišťovaná opakovaně v rámci dvou či více časových období a právě zkoumání dlouhodobých vztahů v rámci panelových dat je hlavním záměrem tohoto projektu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Výstupy: Článek v zahraničním recenzovaném časopise indexovaném ve WoS, Článek v recenzovaném časopise indexovaném ve Scopus, Články v ostatních recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Environmentální bezpečnost a udržitelný rozvoj v oblasti hotelnictví v ČR

Termín: 04/2017-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu: V rámci projektu bude provedena studie hospodaření s odpadem s vybranými hotely. Studie je zaměřena na řešení otázek souvisejících s environmentální bezpečností a možnostmi udržitelného rozvoje v oblasti hotelnictví.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

Výstupy: Odborná kniha, článek v recenzovaném časopise, příspěvek na zahraniční vědecké konferenci s výstupem ve WoS a Scopus.

 

Název projektu: Komparace pivního turismu české a slovenské republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je porovnat rozdíly mezi oběma republikami v komplexu pivního turismu.  Z analýz typů produktů a aktivit pivního turismu v rámci vymezeného území ČR a SK vytvořit prakticky využitelné marketingové závěry a doporučení.   Výstupy budou složit k prezentaci na národních a mezinárodních konferencích s cílem podpory a propagace pivního turismu.

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA.

Výstupy: Článek v recenzovaném časopise, příspěvek na zahraniční vědecké konferenci s výstupem WoS a Scopus.

 

Název projektu: Nové možnosti přístupu k manažerskému rozhodování v rámci gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Rozhodování je nedílnou součástí moderního managementu. Rozhodování je v zásadě považováno za primární funkci managementu, která vstupuje prakticky do všech manažerských činností. Rozhodnutí může být definováno jako akční plán, který je záměrně vybrán ze souboru alternativ k dosažení organizačních nebo manažerských cílů. Díky stále rostoucím tlakům, a to za strany jak vnitřního, tak vnějšího prostředí, je v současné době nastavení rozhodovacích procesů velmi důležité. Cílem výzkumného projektu je v rámci vybraných typů rozhodovacích problémů z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, s použitím pokročilých statisticko-matematických metod nalézt vhodné přístupy pro jejich řešení.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

Výstupy: Článek v recenzovaném časopise, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Kulinářský cestovní ruch

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření kolektivní monografie s teoretickým přístupem ke kulinářské turistice a plynule přechází do nabídky kulinářské turistiky ve vybraných moravských regionech. Vyčerpávajícím způsobem zpracovává postavení minipivovarů ve Zlínském kraji v rámci kulinářské turistiky.

Dále je monografie orientována na moravské regiony, kde je kulinářská turistika součásti kulturního dědictví a folklóru. Tradiční krajová jídla a nápoje musí být chápána jako součást této tradice, kterou může ochutnat turista, který si s sebou odveze zážitky a vzpomínky z regionu. Tyto významné moravské regiony – Slovácko, Valašsko, Haná jsou na tyto aspekty kulinářské turistiky a folklóru velmi bohaté.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Spoluřešitelé: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Ing. Helena Velichová, Ph.D. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Výstupy: Odborná monografie, příspěvky ve sborníku ze zahraniční vědecké konference

 

Název projektu: Možnosti využití vybraných prvků manažerských informačních systémů v dopravní firmě

Termín: 2/2015-6/2016

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Využívání informačních systémů v řízení je velmi rozšířené. Typické aplikace zahrnují jak modelování dopravy, analýzu havárií a plánování trasy a environmentální hodnocení silničních plánů, tak rovněž prvky CRM a business inteligence. Z pohledu nejen dopravní firmy jsou znalosti vycházející z těchto systémů stěžejní pro jakékoliv plánování, a tedy tvoří základ pro fungování firmy. Cílem projektu je navrhnout uplatnění a zavedení konkrétního prvků manažerského informačního systému ve společnosti ADOSA, a.s.

Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Urbiš

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Výstupy: Výzkumná zpráva

 

Název projektu: Vizualizace potravinové bezpečnosti jako prvku kritické infrastruktury ČR

Termín: 4/2015-6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Vizualizace potravinové bezpečnosti je zaměřena na grafické znázornění potřeby jednotlivých druhů potravin pro obyvatele ČR s přihlédnutím k jejich fyziologické potřebě základních živin. Obyvatelstvo bylo rozděleno dle pohlaví a věku a byla stanovena energetická a nutriční hodnota stravy a ta promítnuta do konkrétních druhů potravin.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D., RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA

Výstupy: Soubor map potravinové bezpečnosti, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Měření a řízení finančních rizik v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2016 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Riziko lze definovat jako měřitelnou možnost výskytu určitého špatného výsledku a vzniká z důvodu nejistoty spojené s událostmi, které mohou způsobit ztrátu. Riziko je primárně zahrnuto do finančních transakcí, i když může nastat v důsledku jiných provozních událostí. V rámci projektu se zaměřujeme na měření a řízení tržních rizik v rámci realizace investičních příležitostí do různých typů finančních instrumentů.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí, kapitola v monografii.

 

Název projektu: Analýza makroekonomických aspektů finančních rizik v sektoru ubytování, stravování a cestovního ruchu

Termín: 4/2015 – 6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je zkoumat dlouhodobé a krátkodobé kauzální vztahy v rámci tržního a úvěrového rizika. Tento přístup vyžaduje konstrukci makroekonomického modelu, jenž poskytne rámec pro posuzování kauzálních vztahů mezi použitými proměnnými. Korporátní sektor je uvažován ve formě dvou odvětví (dle členění CZ-NACE) zahrnujících sektor dopravy a skladování a dále činnosti spojené s ubytováním a stravováním.

Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Marek Záboj, Ph.D. Ing. Šperková Radka, Ph.D.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

 

Další projekty z minulých let lze  nalézt zde 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník