Výzkumné projekty

 

Projekty realizované v rámci Vnitřní grantové agentury a projekty smluvního výzkumu

 

Projekty v realizaci

Název projektu: Vliv vybraných ekonomických determinantů na poptávku po cestovním ruchu v Jihomoravském kraji

Termín: 05/2018-12/2019

Poskytovatel: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o.

Anotace projektu: Poptávka po cestovním ruchu je jednou z nejvíce zkoumaných oblastí ekonomiky cestovního ruchu. Podnikatelské subjekty cestovního ruchu vytváří na různých manažerských úrovních mnohá rozhodnutí, jež jsou závislá na vývoji poptávky po cestovním ruchu. Z tohoto důvodu důležité určit, které faktory tuto poptávku ovlivňují. Výzkumný projekt se zaměřuje na hledání jak mikroekonomických, tak makroekonomických determinantů ovlivňujících poptávku po cestovním ruchu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

 

Název projektu: Možnosti modelování poptávky po cestovním ruchu v rámci České republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Cílem výzkumného projektu je nalézt vhodné způsoby pro analýzu poptávky po cestovním ruchu v České republice. Hlavní zájem je směřován na poptávku ze strany zahraničních turistů přicházejících do ČR. Odborná literatura v tomto ohledu poskytuje několik přístupů standardně zaměřených na aplikaci základních ekonometrických modelů při analýze vztahů mezi poptávkou po cestovním ruchu a vybranými determinanty. Ovšem tyto práce zkoumají data ve formě časových řad, jež jsou prostřednictvím vhodných analýz schopny poskytnout velké množství výsledků, ale mnoho pozorování zůstane skryta – jako například komplikovanější prostorové závislosti. Řešením je použití tzv. panelových dat. Panelová data představují věcně-prostorová data, zjišťovaná opakovaně v rámci dvou či více časových období a právě zkoumání dlouhodobých vztahů v rámci panelových dat je hlavním záměrem tohoto projektu.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Milan Palát, Ph.D., doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

 

Název projektu: Environmentální bezpečnost a udržitelný rozvoj v oblasti hotelnictví v ČR

Termín: 04/2017-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu: V rámci projektu bude provedena studie hospodaření s odpadem s vybranými hotely. Studie je zaměřena na řešení otázek souvisejících s environmentální bezpečností a možnostmi udržitelného rozvoje v oblasti hotelnictví.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Jan Strohmandl, Ph.D.

 

Název projektu: Komparace služeb v lázeňských subjektech ve Španělsku a na Slovensku

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Universidad en Huelva, Ekonomická univerzita v Bratislavě

Anotace projektu: Nosnou linií projektu je v rámci současné spolupráce s Univerzitou v Huelva (Španělsko), vyprofilovat hlavní aspekty rozvoje slovenského a španělského lázeňství. Metodou komparace (se zaměřením na konkretizaci jednotlivých faktorů ovlivňujících vývoj lázeňských služeb), se poukáže na diferencovanost lázeňství obou států, případně na jejich společné rysy.

Hlavní řešitel: Ing. Katarína Mrkvová, PhD.

Spoluřešitelé: Dr. Javier García Delgado, doc. Ing. Darina Eliašová, PhD., Ing. Iveta Fodranová

 

Název projektu: Komparace pivního turismu české a slovenské republiky

Termín: 04/2018-06/2019

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je porovnat rozdíly mezi oběma republikami v komplexu pivního turismu.  Z analýz typů produktů a aktivit pivního turismu v rámci vymezeného území ČR a SK vytvořit prakticky využitelné marketingové závěry a doporučení.   Výstupy budou složit k prezentaci na národních a mezinárodních konferencích s cílem podpory a propagace pivního turismu.

Hlavní řešitel: Dr. Ing. Pavel Tvrzník

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA.

 

Název projektu: Optimalizace činnosti firmy ADOSA, a.s. při řešení dopravní obslužnosti města Brna

Termín: 9/2017 – 12/2019

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Projekt analyzuje míru podílu firmy ADOSA, a.s. na dopravní obslužnosti města Brna, možnosti její optimalizace a rozšíření zapojení v dalších částech Jihomoravského kraje i mimo něj. Dílčími cíli jsou analýza vytíženosti dopravních prostředků, firmy, optimalizace dopravních tras a rozšíření dopravních služeb do dalších krajů ČR.

Hlavní řešitel: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

 

Realizované projekty

Název projektu: Nové možnosti přístupu k manažerskému rozhodování v rámci gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Rozhodování je nedílnou součástí moderního managementu. Rozhodování je v zásadě považováno za primární funkci managementu, která vstupuje prakticky do všech manažerských činností. Rozhodnutí může být definováno jako akční plán, který je záměrně vybrán ze souboru alternativ k dosažení organizačních nebo manažerských cílů. Díky stále rostoucím tlakům, a to za strany jak vnitřního, tak vnějšího prostředí, je v současné době nastavení rozhodovacích procesů velmi důležité. Cílem výzkumného projektu je v rámci vybraných typů rozhodovacích problémů z oblasti hotelnictví a cestovního ruchu, s použitím pokročilých statisticko-matematických metod nalézt vhodné přístupy pro jejich řešení.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., doc. Ing. Jana Štofilová, CSc.

Výstupy: Článek v recenzovaném časopise, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Kulinářský cestovní ruch

Termín: 4/2017 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření kolektivní monografie s teoretickým přístupem ke kulinářské turistice a plynule přechází do nabídky kulinářské turistiky ve vybraných moravských regionech. Vyčerpávajícím způsobem zpracovává postavení minipivovarů ve Zlínském kraji v rámci kulinářské turistiky.

Dále je monografie orientována na moravské regiony, kde je kulinářská turistika součásti kulturního dědictví a folklóru. Tradiční krajová jídla a nápoje musí být chápána jako součást této tradice, kterou může ochutnat turista, který si s sebou odveze zážitky a vzpomínky z regionu. Tyto významné moravské regiony – Slovácko, Valašsko, Haná jsou na tyto aspekty kulinářské turistiky a folklóru velmi bohaté.

Hlavní řešitel: doc. Ing. Miroslav Fišera, CSc.

Spoluřešitelé: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D., Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Ing. Helena Velichová, Ph.D. Ing. Zdeněk Málek, Ph.D. prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Výstupy: Odborná monografie, příspěvky ve sborníku ze zahraniční vědecké konference

 

Název projektu: Možnosti využití vybraných prvků manažerských informačních systémů v dopravní firmě

Termín: 2/2015-6/2016

Poskytovatel: ADOSA, a.s.

Anotace projektu: Využívání informačních systémů v řízení je velmi rozšířené. Typické aplikace zahrnují jak modelování dopravy, analýzu havárií a plánování trasy a environmentální hodnocení silničních plánů, tak rovněž prvky CRM a business inteligence. Z pohledu nejen dopravní firmy jsou znalosti vycházející z těchto systémů stěžejní pro jakékoliv plánování, a tedy tvoří základ pro fungování firmy. Cílem projektu je navrhnout uplatnění a zavedení konkrétního prvků manažerského informačního systému ve společnosti ADOSA, a.s.

Hlavní řešitel: Mgr. Pavel Urbiš

Spoluřešitelé: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Výstupy: Výzkumná zpráva

 

Název projektu: Vizualizace potravinové bezpečnosti jako prvku kritické infrastruktury ČR

Termín: 4/2015-6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Vizualizace potravinové bezpečnosti je zaměřena na grafické znázornění potřeby jednotlivých druhů potravin pro obyvatele ČR s přihlédnutím k jejich fyziologické potřebě základních živin. Obyvatelstvo bylo rozděleno dle pohlaví a věku a byla stanovena energetická a nutriční hodnota stravy a ta promítnuta do konkrétních druhů potravin.

Hlavní řešitel: Ing. Eva Lukášková, Ph.D.

Spoluřešitelé: Ing. Zdeněk Málek, Ph.D., Ing. Helena Velichová, Ph.D., RNDr. Jakub Trojan, MSc., MBA

Výstupy: Soubor map potravinové bezpečnosti, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Název projektu: Měření a řízení finančních rizik v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu

Termín: 4/2016 – 6/2018

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová 

Anotace projektu (včetně publikačních výstupů): Riziko lze definovat jako měřitelnou možnost výskytu určitého špatného výsledku a vzniká z důvodu nejistoty spojené s událostmi, které mohou způsobit ztrátu. Riziko je primárně zahrnuto do finančních transakcí, i když může nastat v důsledku jiných provozních událostí. V rámci projektu se zaměřujeme na měření a řízení tržních rizik v rámci realizace investičních příležitostí do různých typů finančních instrumentů.

Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí, kapitola v monografii.

 

Název projektu: Analýza makroekonomických aspektů finančních rizik v sektoru ubytování, stravování a cestovního ruchu

Termín: 4/2015 – 6/2016

Poskytovatel: Vysoká škola obchodní a hotelová

Anotace projektu: Cílem projektu je zkoumat dlouhodobé a krátkodobé kauzální vztahy v rámci tržního a úvěrového rizika. Tento přístup vyžaduje konstrukci makroekonomického modelu, jenž poskytne rámec pro posuzování kauzálních vztahů mezi použitými proměnnými. Korporátní sektor je uvažován ve formě dvou odvětví (dle členění CZ-NACE) zahrnujících sektor dopravy a skladování a dále činnosti spojené s ubytováním a stravováním.

Odpovědný řešitel: Mgr. Tomáš Jeřábek, MBA

Spoluřešitelé: prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Marek Záboj, Ph.D. Ing. Šperková Radka, Ph.D.

Výstupy: Články v recenzovaných časopisech, příspěvek ve sborníku ze zahraniční vědecké konference, příspěvky ve sborníku z tuzemských konferencí.

 

Další projekty z minulých let lze  nalézt zde 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník