ESF4

Podpora individualizace výuky žáků Hotelové školy, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0104

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

 

Klíčová aktivita I/1

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol.

 

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a to zejména v následujících oblastech tzv. funkčního čtení: nalézání informací v textu, využití informací z textu, dále tvořivé uplatnění informací z textu a porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací atd.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (skupinová výuka, literární klub, tvořivá dílna apod.), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet.

Dále budou žáci rozděleny do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přičemž vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání.

 

Klíčová aktivita III/1  

Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do vyučovacího procesu a do celkové činnosti školy. Individuální rozvoj žáků bude podpořen nabídkou povinných a volitelných aktivit stanovených v ŠVP s úzkou vazbou na výchovně-vzdělávací proces nebo individualizací vyučovacího procesu formou skupinové výuky za pomoci pedagogických pracovníků.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupinu/y žáků např. prostřednictvím dělení hodin pro žáky různých oborů vzdělání, kteří jsou vzděláváni v jedné třídě, podpora žáků se SVP, nadaných žáků apod. V rámci výuky musí být využity digitální technologie a musí proběhnout vyhodnocení daného způsobu výuky pomocí nástroje Profil Škola21. Souběžně budou zajištěny materiální a technické podmínky pro rozvoj ICT kompetencí žáků a pro skupinovou práci žáků.

V rámci aktivity je dále možné podpořit:

- projektové vyučování a vyučování průřezových témat prostřednictvím digitálních technologií;

- zapojení žáků do mezinárodních projektů, ve kterých rozvíjejí své klíčové i odborné kompetence prostřednictvím digitálních technologií;

- pořízení výukového softwaru a on-line licencí a jejich využití při individualizované výuce;

- využití moderních komunikačních prostředků (blog, chat) pro podporu individuálních dovedností skupiny žáků.

- inovaci ŠVP nebo podklady pro ŠVP pro večerní, dálkovou a kombinovanou formu vzdělávání a pro zkrácené studium.

 

 

Klíčová aktivita IV/1

Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické

gramotnosti žáků středních škol.

Cíle realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti matematické gramotnosti.

 

Popis realizace klíčové aktivity:

V rámci aktivity bude vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupinu/y žáků (např. formou skupinové výuky), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet.

- Dále budou zpracována kritéria pro dělení žáků do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti.

 

AKTUÁLNÍ STAV

- byla nově vybavena počítačová učebna

- žáci ve výuce používají software a vybavení zakoupené v rámci projektu (slovník cizích slov, výukový software pro fyziku, matematiku, literaturu a také kalkulačky)

- byly zakoupeny učebnice pro skupinovou výuku, seznam zakoupených učebnic naleznete zde.

- byla zakoupena další literatura, beletristická i naučná pro skupinovou výuku, seznam naleznete zde.

- v rámci KA IV/1 byly pro rozvoj matematické gramotnosti pořízeny prostorové modely těles

- pro vyučující v jednotlivých klíčových aktivitách byly zakoupeny tablety a flash disky

 

Výuka v rámci projektu Podpora individualizace výuky žáků Hotelové školy, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0104 byla ukončena k 30. 6. 2014.

 

 

 

                                     

 

 

Vlajka EU vyvěšená na Den Evropy 9.5.2013

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník