vznikICT

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt Vytvoření informačního centra Hotelové školy Brno, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.0041

Partneři projektu:
Česká barmanská asociace                 Svaz obchodu a cestovního ruchu

Jak vznikalo Informační centrum Hotelové školy

Informační centrum Hotelové školy vzniklo v prostorách bývalých učeben díky projektu ESF „Vytvoření informačního centra Hotelové školy“ registrační č.: CZ.1.07/1.1.02/01.0041.

Partnery projektu jsou Česká barmanská asociace a Svaz obchodu a cestovního ruchu.

Dlouhodobým cílem projektu je zkvalitnění výuky předmětů vyučovaných v naší škole prostřednictvím vybudování moderního informačního centra v prostorách školy, které bude zahrnovat knihovnu, studovny a ediční středisko s vlastními webovými stánkami.

Postupně bude nové informační centrum naplňovat i své dílčí cíle.

Dílčími cíli jsou:

Postup prací na projektu:

Po úvodním setkání celého projektového týmu proběhly rešerše požadované odborné literatury v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce, analýza potřebného SW vybavení a licenčních přístupů a návrh úprav prostor pro vznik IC, to vše za odborného dohledu odborného garanta IC (= vedoucí knihovny FSS MU). Poté bylo pořízeno základní IT vybavení + potřebné zařízení (kopírka, scanner, atp.), odborný pracovník průběžně zajišťoval digitalizaci katalogu knihovny, byla pořízena nová literatura a multimediální výukové programy. Pak proběhl zkušební provoz centra a realizovaly se exkurze všech tříd školy v tomto centru a praktická ukázka všech poskytovaných služeb. Na základě pořízených nových odborných zdrojů vytvářejí pedagogové školy nové studijní materiály.

Celkovým výstupem projektu je fungující komplexně vybavené přístupné IC, sloužící studentům i pedagogům školy, zahrnující služby knihovny, studovny, edičního střediska s reprografickými službami, čítárnou časopisů a webovými stránkami s rezervačním systémem.

Byla vybudována knihovna a studovna s 23 počítači s připojením na internet a další studovna s wifi připojením k internetu s dvaceti místy pro notebooky.

V knihovně, která využívá knihovnický systém  Clavius včetně výpůjčního modulu a online katalogu, jsou k dispozici i služby reprografické (tiskárna, kopírování, vázání do kroužkové vazby i termovazby aj.)

Informační centrum poskytuje také služby vzdělávací a propagační.

Knihovna byla obohacena 1200 svazky literatury domácí a zahraniční především z oblasti hotelnictví a turismu, vybrané na doporučení partnerů projektu – Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a České barmanské asociace. Některé tituly byly vytvořeny přímo pro potřeby naší Hotelové školy.

Byly vytvořeny webové stránky informačního centra na adrese: www.hotskolabrno.cz/Informační centrum

Učitelé odborných předmětů a cizích jazyků vytvořili 40 publikací – studijních materiálů pro všechny 4 ročníky Hotelové školy.

Klíčové aktivity projektu byly ukončeny dle plánovaného hramonogramu. V současné době projekt pokračuje fází udržitelnosti.

Po naplnění nově zřízeného IC novou odbornou literaturou pedagogové aktivně tyto zdroje využívají a zejména zahraniční texty, či materiály z mezinárodních konferencí jsou lépe zpřístupněny studentům. Pro každý ročník vytvořilo 10 pedagogů vzdělávací příručku (materiál – skripta), který budou dále využívat studenti při zpracování praktických případových studií a projektů na konkrétní téma. Jedná se zejména o studijní materiály v oblasti odborné terminologie cizích jazyků, příručky do oblasti Technika obsluhy, Společenský styk, letištní systémy a systémy dalších přepravců a další nezbytně nutné materiály, které do té doby zcela chyběly, nebo byly zastaralé (až 20 let).

Pro zajištění aktivního užívání služeb IC studenty školy je s každou třídou nových žáků vždy v měsíci září uspořádána exkurze do informačního centra. Žákům je poskytnut také výklad, představení služeb a praktické ukázky funkčnosti výpůjčního a rezervačního systému. 

Byla zpracována závěrečná zpráva projektu a proběhlo vyhodnocení celého projektu (dotazníkové šetření mezi studenty a pedagogy). 

 

Stavební úpravy

Než Informační centrum získalo svoji současnou podobu, bylo zapotřebí provést mnoho úprav a to nejen stavebních. Nastěhování nového nábytku a technického vybavení předcházely činnosti jako stavební úpravy stěn, podlah, instalace elektrických a síťových rozvodů. V případě nynější počítačové studovny proběhla výměna nevyhovujících rozvodů za nové. Všechny místnosti byly také nově vymalovány.

Poté bylo informační centrum vybaveno novým nábytkem a počítačovou a multimediální technikou.

 Záběry z historie vzniku Informačního centra a knihovny Hotelové školy Brno       

       
       
       

 

                                                                                 

                                                                       


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník