CTIPP - Centrum transferu inovací a projektové podpory

 

Centrum transferu inovací a projektové podpory

 

Centrum transferu inovací a projektové podpory (CTIPP) je specializované pracoviště Vysoké školy obchodní a hotelové, jehož účelem je metodická pomoc akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a v realizaci jejich myšlenek. Odborní pracovníci se specializují na aktivní vyhledávání výzev a přípravu projektů, jejich koordinaci a získávání mezinárodních kontaktů za účelem metodické pomoci. Soustředí se především na rozsáhlejší projekty řešené mimo rámec interní grantové agentury VŠOH (např. projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Grantové agentury ČR, Technologické agentury ČR atp.). Do portfolia projektových aktivit patří také mezinárodní projekty s partnerskými organizacemi (komunitární programy Evropské unie jako např. rámcové programy).

 

Projektová podpora je doplněna participací na veřejných zakázkách a přípravě podkladů pro účasti ve veřejných soutěžích vědy, výzkumu a inovací. CTIPP se podílí také na klastrových projektech, projektech ve spolupráci s veřejnou i soukromou sférou a součástí činností CTIPP je také ad hoc školení v oblasti projektového managementu.

 

CTIPP má kromě projektové podpory ve své činnosti za úkol také transfer inovací do výukového procesu VŠOH a komercializaci výstupů výzkumu a experimentálního vývoje realizovaného na VŠOH. Slouží jako mediátor recentních poznatků VaVaI mezi sférou pedagogickou, komerční a vědecko-výzkumnou. Iniciaci komercializace výsledků výzkumu a vývoje realizuje prostřednictvím podpory spin-off aktivit a pomáhá s překonáváním bariér v kontaktu se zahraničními partnery jak v oblasti vědy a výzkumu, tak ve sféře soukromé praxe. Pravidelně se podílí na formování best practices v oborech, v nichž působí VŠOH. CTIPP je v tomto ohledu "think tankem" Vysoké školy obchodní a hotelové.

 

CTIPP slouží také jako výzkumná buňka pro řešení otázek souvisejících s moderními přístupy k výzkumu cestovního ruchu. Mezi hlavní výzkumná témata patří studium prostorové interakce entit míst a regionů. Pedagogické aktivity pracovníků CTIPP lze promítnout v činnostech při tvorbě povinně volitelných předmětů Geographical Information Systems a předmětů s geografickou tématikou. Popularizační činnost CTIPP spočívá v publikaci článků v odborných geografických časopisech (např. GeoBusiness), účastech na konferencích, workshopech nebo pořádání mezinárodního GIS Day. Pracovníci CTIPP rovněž aktivně vyhledávají veřejné zakázky spojené s výzkumnými úlohami aplikovanými v praxi (zpracování studií proveditelností, odborných posudků, rozvojových a koncepčních dokumentů atp.).

 


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník