Centrum transferu inovací a projektové podpory

 

Centrum transferu inovací a projektové podpory

 

Centrum transferu inovací a projektové podpory

 

Vedoucí centra:

prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Zástupce vedoucího:

Mgr. Tomáš Jeřábek, Ph.D., MBA

Další členové CTIPP:

prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D.

Ing. Zdeněk Málek, Ph.D.

Dr. Ing. Pavel Tvrzník

 

 

 Centrum transferu inovací a projektové podpory (CTIPP) je specializované pracoviště Vysoké školy obchodní a hotelové, jehož účelem je především podpora výzkumu a vývoje na VŠOH, včetně podpory akademickým pracovníkům v přípravách projektových záměrů a realizaci jejich myšlenek. Centrum se soustředí jak na interní projekty VŠOH, tak smluvní projekty v rámci aplikační sféry. CTIPP má kromě projektové podpory ve své činnosti za úkol také transfer inovací do výukového procesu VŠOH a komercializaci výstupů výzkumu a experimentálního vývoje realizovaného na VŠOH. V tomto ohledu je hlavním cílem zajistit efektivní a kvalitní vzdělávací proces orientovaný na vzdělání manažerů v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví a v oblasti přípravy budoucích podnikatelů v tomto oboru. CTIPP slouží jako mediátor recentních poznatků výzkumné a vývojové činnosti mezi sférou pedagogickou, komerční a výzkumnou. CTIPP bylo zřízeno v roce 2013 a řídí jej a za jeho činnost odpovídá prorektor pro výzkumnou činnost a vnější vztahy. Členy Centra jsou dále prorektor pro vzdělávací činnost a vedoucí kateder.

CTIPP je dále členěno na:

 

   Stálou komisi CTIPP

Za účelem realizace primárních aktivit souvisejících s výzkumnou a vývojovou činností VŠOH je při CTIPP zřízena stálá komise CTIPP. Jejím úkolem je monitorovat výzvy k prodávání grantových projektů v rámci externích grantových agentur, propagovat a popularizovat průběh a výsledky výzkumné a vývojové činnosti VŠOH, organizovat vědecké konference a odborné semináře, zaštiťovat přípravu vědeckého recenzovaného časopisu JTHC, který vydává Vysoká škola obchodní a hotelová od roku 2010. Členy komise jsou členové CTIPP.

 

   Vnitřní grantovou agenturu

Za účelem realizace interních projektů je v rámci CTIPP zřízena Vnitřní grantová agentura (dále VGA), působící jako interní grantová agentura VŠOH. Cílem činnosti VGA VŠOH je podpořit institucionálně, organizačně a finančně výzkum v tematických oblastech, na které je zaměřeno vzdělávání na VŠOH. Členy VGA jsou prorektor pro výzkumnou činnost a vnější vztahy, prorektor pro vzdělávací činnost, kvestorka, tajemnice VŠOH a vedoucí kateder. Činnost VGA je upravena Směrnicí o realizaci interních projektů v rámci Centra transferu inovací a projektové podpory.

 

   Ediční radu

VŠOH podporuje vydávání periodických a neperiodických dokumentů v tištěné i elektronické podobě, které zajišťují studijní proces, elektronické vzdělávání, prezentují výzkumné výsledky dosažené na Vysoké škole obchodní a hotelové. Pro ediční činnost byla ustanovena Ediční rada VŠOH, která sestavuje a schvaluje Ediční plán VŠOH  na následující kalendářní rok. Ediční činnost VŠOH  zahrnuje vydávání zejména periodických a neperiodických publikací pro vnitřní potřeby VŠOH, které souvisí s jejím hlavním posláním. Ediční rada je řízena prorektorem pro vzdělávací činnost.

 

   Výbor studentské výzkumné a odborné činnosti

Studentská výzkumná a odborná činnost (SVOČ) na Vysoké škole obchodní a hotelové zahrnuje seminární práce, kvalifikační práce a další projekty studentů bakalářského stupně s primárním zaměřením na oblast cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.


Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník