Grantová agentura

Vedení školy založilo Grantovou agenturu VŠOH, jejímž hlavním cílem je stimulace výzkumné a vývojové aktivity.

 

I. Výzkumná činnost

Zaměření výzkumné a vývojové činnosti vychází z cílů VŠOH formulovaných v podobě základních cílů školy. Z nich byly identifikovány tři prioritní směry:

1. Efektivní a kvalitní vzdělávací proces orientovaný na vzdělání manažerů v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví a v oblasti přípravy budoucích podnikatelů v tomto oboru

2. Rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji v podmínkách globalizace

3. Internacionalizace vzdělávání VŠOH

 

Existuje více možností, jak se do výzkumné činnosti v rámci uvedených prioritních směrů zapojit. Nejjednodušší a pravděpodobně i nejefektivnější způsob je aktivní zapojení studentů v rámci jednotlivých kurzů. AKTIVIZACE STUDENTŮ JE TAKÉ JEDNÍM Z HLAVNÍCH ÚKOLŮ VYSOKÝCH ŠKOL. Úkolem VŠOH je zabývat se aplikovaným výzkumem, tj. co nejužší propojení teoretických poznatků s praxí. Výsledky práce studentů mohou posloužit jako vstupní informace pro výstupy v rámci výzkumné činnosti.

Aktivizace studentů v rámci výzkumné činnosti může probíhat několika způsoby, a to:

a)      jako primární průzkumy - sběrem dat a informací u vybraných respondentů – v závislosti na problematice úkolu a předmětu průzkumu. Cílem je jednak samotný sběr dat a dále také seznámení studentů s aspekty výzkumné práce, „ohmatání si“ reality apod. Sesbíraná a analyzovaná data mohou posloužit jako zdroj pro psaní zpráv, článků apod. Dle míry angažovanosti studentů na zpracování a vyhodnocování je nutné uvažovat také o spoluautorství studentů.

Kromě publikační činnosti lze ale primární průzkum spojit také s potřebami praxe, tj. prostřednictvím zapojení studentů realizovat „průzkum na zakázku“ pro zainteresované subjekty, s případným následným vyhodnocováním a prezentací výsledků. Zpracování a prezentaci lze považovat za součást získaných znalostí a zkušeností.

b)      jako sekundární analýza dat – zde může být sledován cíl  jednak pedagogický – naučit studenty pracovat s těmito daty a dále je využívat a samozřejmě také cíl uvedený výše, tj. využití pro články, výzkumné zprávy apod. – se spoluautorstvím studentů.

Obě formy výzkumné činnosti lze zároveň využít v průběhu výuky, tj. zadáváním seminárních prací takto zaměřených a využitím realizovaných prací následně ve výuce (např. již uvedené seznamování studentů s analytickými metodami zpracování, aplikací, prezentací a obhajobou výsledků apod.)

c)      vlastní výzkumná činnost – v prvním roce pravděpodobně rozšíření stávající výzkumné činnosti o problematiku cestovního ruchu a hotelnictví.

Výzkumná činnost financovaná z „oficiálních externích zdrojů“ pro vědu a výzkum, resp. vývoj

Je potřebné zahájit spoluúčast na řešení, popř. získání vlastních grantů, resp. jiného způsobu zapojení se do (a i financování) výzkumné činnosti z oficiálních externích zdrojů. Přestože víme, že získat grant od Grantové agentury ČR a GA Akademie věd ČR jako i z Fondu rozvoje vysokých škol MENT je prakticky nemožné, lze se ucházet o granty zadané ministerstvy a zejména o zdroje z Operačních programů.  Účast na těchto aktivitách bude podporována i Grantovou agenturou VŠOH.

 

ÚČAST NA KONFERENCÍCH

Grantová agentura bude podporovat také aktivní účast na konferencích, jak v ČR, tak v zahraničí – v zahraničí se předpokládá také navazování partnerských vztahů s jinými školami.

Bude vytvořena databáze konferencí (informace na Moggisu, na stránkách VŠOH a na nástěnce v budově VŠOH a zasílány mailem).  Vlastní aktivita při hledání se samozřejmě nevylučuje.  Účast bude ale posuzována Grantovou agenturou – vzhledem k potřebnému objemu finančních prostředků a významu konference.

 

II. Vývojová a ostatní tvůrčí činnost

Prioritním cílem VŠOH je kvalitní výuka, kterou nelze poskytovat bez vhodného studijního materiálu. Kvalitní výuka znamená taktéž kontinuální rozvoj studijních programů a nabídku obsahu jednotlivých kurzů odpovídající nejnovějším poznatkům teorie a praxe. Část vývojové a tvůrčí činnosti bude proto zaměřena na tvorbu vlastních učebních textů – zejména v podobě skript a knižních publikací.

VYDÁNÍ PUBLIKACE BUDE SCHVALOVÁNO EDIČNÍ RADOU.

Vedle učebnic se budeme snažit získat zájemce z řad podniků o  zpracování (nejenom marketingových) studií, resp. prací zaměřených na témata v souladu s výukovým zaměřením školy, zpracovaných jako výsledek komerční činnosti. Také do těchto prací je možné zapojovat studenty – MJ. NAPŘÍKLAD I FORMOU ŘEŠENÍ TÉMATU V RÁMCI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE.

 

Celoživotní vzdělávání

Poslední oblastí  - tvůrčí činností úzce související s výukou a zároveň s možností získání finančních prostředků - je tvorba kurzů nebo ucelených výukových programů v rámci celoživotního vzděláváníjak v podobě rekvalifikačních kurzů, odborných seminářů nebo pro studenty Univerzity třetího věku. V Dlouhodobém záměru byly formulovány dva návrhy pro vzdělávání seniorů v rámci této univerzity, a to: Cestovní ruch a udržitelný rozvoj, Výživa a hygiena v cestovním ruchu. Tyto návrhy názvů včetně obsahu mohou být samozřejmě upraveny v souladu s poptávkou.

 

Formulář pro podávání návrhů na grantový úkol naleznete zde.
  

Formulář Průběžné / závěrečné zprávy výzkumného projektu GA VŠOH naleznete zde.

 

Zasedání Grantové agentury probíhá každé čtvrtletí.Partneři školy
© 2010 Hotelová škola Brno | webdesign by Peax | Zpět na rozcestník